MBL Årsmelding 2021
DEN NYE NORMALEN - tilpasningsåret

Aldri før har så mange gått til våre redaksjonelle medier for å bli oppdatert og informert. Med pandemien hengende over samfunnet og stadig økt global konkurranse har mediene levert og levert. Hvor lenge man kan levere journalistikk i verdensklasse fra hjemmekontoret, har vært et gjentagende refreng.

MBL har jobbet sammen med medlemmene - og for medlemmene - gjennom hele året. For organisasjonen har det vært godt å kjenne på at det virkelig er bruk for oss når krisa rammer og går over i en lengre maraton. Fjoråret ble toppet med Nobelprisen til Maria Ressa og Dmitrij Muratov og lunsj med prisvinnerne i vår nye storstue Pressens hus.

Mediepolitikken har fått økt betydning
Det er et overordnet hensyn å ta vare på medienes mulighet og kapasitet til å produsere nyheter, aktualiteter og debatt, og til å bidra til utvikling av språk og kultur. Pressens samfunnsoppdrag er demokratiets infrastruktur. Mediestøtte og andre mediepolitiske virkemidler er ikke næringsstøtte, men demokratistøtte, med ytringsfriheten og dens begrunnelser som fundament; sannhetssøken, den frie meningsdannelse og demokratifunksjonen. Det er blitt svært synlig under pandemien. Mediene som demokratiets infrastruktur er blitt synliggjort, og mediemangfold er kommet mer i fokus både hos politikere og befolkningen.

Den nye regjeringen tok grep om viktige sider av mediepolitikken i Hurdalsplattformen, og mange av MBLs prioriteringer ble gjenspeilet i teksten.
Den nye regjeringen tok grep om viktige sider av mediepolitikken i Hurdalsplattformen, og mange av MBLs prioriteringer ble gjenspeilet i teksten.  FOTO: TORE KRISTIANSEN, VG
Ønske om offensiv medieminister
Vi trenger en regjering som griper offensivt fatt i utfordringene for mediemangfoldet og bransjen, skrev Randi S. Øgrey i en kommentar.

Konkurransen fra digitale, globale plattformer blir tøffere. Det var en grunn til at MBL reviderte sin mediepolitiske plattform i fjor. Med økt digitalisering har mediepolitikken blitt utvidet både til å gjelde temaer som hører til i andre departementer, og også når det gjelder hvor politikken utformes: fra løvebakken til Brussel.

Derfor er EU-reguleringer blitt et like viktig område for vår mediepolitikk som bevilgninger. Vi økte vårt arbeid inn mot EU i fjor. Dette skjer i tett samarbeid med våre konsern, nordiske samarbeidspartnere og MBLs forlengede arm inn mot EU: News Media Europe. Sentral regulering av tech-gigantene skjer nå, og det var viktig at medienes behov ble ivaretatt i arbeidet med Digital Services Act (DSA) og Digital Markets Act (DMA). Det politiske arbeidet har gitt gjennomslag.

MBL er opptatt av å sikre at den kommende ekomloven løfter frem sentrale problemstillinger rundt medienes rolle som demokratiets infrastruktur, mediemangfold, rollene som distributør versus innholdsleverandør og forbrukeres valgfrihet. Derfor har MBL hatt en rekke møter med politisk ledelse og gitt omfattende skriftlige innspill for å bringe våre perspektiver inn i prosessen.

Pandemien viste hvor viktige mediene er i en krise, og i et samfunnssikkerhetsperspektiv må derfor medienes rolle være med. Bare slik kan man sikre at befolkningen i en krisesituasjon får nødvendig informasjon. Innsyn er en forutsetning for tillit til myndighetenes håndtering av kriser.
Distribusjon
Både fysisk og digital distribusjon er nødvendig for at mediene skal nå ut til brukerne. Det er viktig å sikre daglig avisdistribusjon over hele landet, noe som er oppnådd gjennom Samferdselsdepartementets to anbudsavtaler.
Digital distribusjon over bredbåndsnett blir stadig viktigere, og MBL har tatt opp behovet for virksom konkurranse i disse nettene. Stortinget deler MBLs bekymring, men det er ennå ikke kommet konkrete forslag fra regjeringen på området.

Godt bransjesamarbeid
MBL samarbeider tett og godt med de andre medieorganisasjonene om mediepolitikk i det uformelle ‘bransjerådet’. Her møter MBL sammen med Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Landslaget for lokalaviser, Fagpressen, Norsk Lokalradioforbund og Norsk Journalistlag.

Mediepolitisk meningsutveksling under Arendalsuka
Presseorganisasjonene inviterte til uhøytidelig mediepolitisk meningsutveksling med hovedrettene mediepolitikk, offentlighet og globale plattformer under Arendalsuka.

MBLs lederskole traff bredt
Etter det høye antall deltakere på MBLs lederskole i 2020 ble det naturlig å fortsette suksessen med lederskole på Zoom. I februar gjennomførte vi lederskolen med temaet "Endringsledelse på remote?" Under lederskolen #4 gikk vi live fra Pressens hus til temaet “Hvordan vi som arbeidsgivere kan tilrettelegge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø med tanke på medarbeidernes fysiske og psykiske helse”. Opptaket er tilgjengelig her.

Medieleder 2021
Medieleder 2021 ble som vanlig arrangert av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) sammen med Norsk Redaktørforening (NR). De to organisasjonene har samarbeidet om konferansen siden 2014, men dette var første gang en digital konferanse ble gjennomført. Medieleder ble arrangert på Pressefrihetens Dag, 3. mai, med stor oppslutning.

Se opptak fra konferansen her

Nytt styre og fornyelse av vedtekter
I etterkant av Medielederkonferansen ble MBLs årsmøte avholdt. Årsmøtet 2021 vedtok nye vedtekter. Forslag til endringer kom fra et vedtekstutvalg, som var bedt om å gjennomgå og foreslå eventuelle endringer. Utvalget var særlig bedt om å se på regler knyttet til inngåelse og opphør av medlemskap, eventuelle behov for endringer knyttet til styrets størrelse og om det var behov for endringer knyttet til valgbarhet og fratredelse av verv for hovedstyremedlemmer. MBLs vedtekter ble sist endret for ti år siden.
De nye vedtektene innebærer at antallet medlemmer i hovedstyret reduseres fra 12 til 10 fra og med årsmøtet i 2022.Årets mediepriser
VG ble Årets mediehus og Altså ble Årets magasin

Mediebransjen var samlet til fest på Vulkan Arena da årets mediepriser ble delt ut. NRK og VG hentet hjem fem priser hver, Amedias lokalaviser forsynte seg også godt med priser. Over 570 bidrag ble juryert i årets konkurranse. Etter juryering resulterte dette i 96 nominasjoner til 33 ulike mediehus over hele landet.

Se hele vinnerlista her.
Mellomoppgjør i et pandemiår
Etter svært krevende forhandlinger, og med god hjelp fra Riksmekler Mats W. Ruland, klarte partene NHO og LO og NHO og YS å finne en felles løsning i mellomoppgjøret 2021. Det endte med en økonomisk ramme på 2,7 prosent.

Forventningene til lønnsoppgjøret var store over hele arbeidslivet. For mediene var bakteppet betydelig nedgang i annonseinntekter samtidig med et ekstra stort arbeidspress på ansatte i vår bransje. Lønnsstatistikken for 2020 viste at redaksjonelle medarbeidere var på linje med samfunnet ellers. Også MBL og NJ kom til enighet etter å ha forhandlet på overtid.

Kurs i lokale forhandlinger
Det var ekstra gledelig med stor etterspørsel blant våre medlemmer om kurs i lokale forhandlinger. Våre advokater bidro med flere kurs og hadde til sammen 70 deltakere blant nøkkelpersonell på disse kursene. Arbeidslivsavdelingen holdt også kurs for 65 HR-ledere om hybridkontor og hadde 15 deltakere på kurs i opphavsrett.


Individuell opplæring
Arbeidslivsavdelingen gjennomfører også individuell opplæring innenfor ulike temaer når det etterspørres av medlemmer.

MANGFOLD

Nærmere målet om kjønnsbalanse - flerkulturelt mangfold settes på agendaen

MBLs mangfoldsundersøkelse for 2021 viser at bransjens bevisste satsning på bedre kjønnsbalanse gir resultater. Man er kommet nærmere målet om kjønnsbalanse. Det er nå totalt 43 prosent kvinner i bransjen, og det er de redaksjonelle virksomhetene og konsernene som har best kjønnsbalanse med henholdsvis 47 prosent og 52 prosent kvinner. For første gang var undersøkelsen utvidet til å inkludere flerkulturell kompetanse som en mangfoldsvariabel. Og resultatene fra undersøkelsen viste at mange mediebedrifter nå sier at de vil vektlegge flerkulturelt mangfold i større grad fremover. Les rapporten her.

Medietoppen innrømmer at de ikke lykkes med flerkulturelt mangfold, og at det haster å gjøre noe med dette.
MENTORPROGRAMMET
Høsten 2021 avsluttet vi kull to og startet opp kull tre av Mentorprogrammet. Programmet ble etablert i 2019 som et samarbeid på tvers av bransjen. Ni mediekonsern bidrar med finansiering av programmet og stiller også sine ledere til disposisjon. Mediekonsernene og MBL har forpliktet seg til å støtte prosjektet gjennom tre år.

18 medieledere har fått plass i tredje runde av mentorprogrammet i regi av Mediebedriftenes Landsforening og Medienettverket. Deltakerne kommer fra hele landet og er fra ulike mediekonsern og mediehus. Se mentorparene i kull tre her.

Til nå har 104 ledere fra hele mediebransjen vært en del av og deltatt i de tre kullene.
Mediekompassets eget valgskred
Gjennom to tiår har vi tilrettelagt læringsressurser om valg til skolene: til mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Tidligere bestilte skolene nærmere 100.000 elevhefter, og ved de tre siste valgene har vi også tilbudt digitale ressurser, med stort gjennomslag. Dette er gjort i samarbeid med TV 2 Skole. I fjor tok det helt av, med drøyt en halv million unike brukersesjoner, noe som betyr millioner av eksponeringer mot skoleelever når lærere viser stoffet i plenum.

For 24. år på rad ble det arrangert nasjonal avisuke, og i fjor var det anledning for alle elevene til å få nettavis i tillegg til papiravis. Ny bestillingsportal ble også etablert i fjor, noe som åpner for mer presis distribusjon av materiell.

analyse og dokumentasjon
Medietall.no
Tilbakemeldingene på ressursen medietall.no har vært mange og positive. Medietall.no er MBLs portal for dokumentasjon til medlemmer, øvrig mediebransje og andre interessenter. Her vises persontall i form av offisielle daglige dekningstall fra Kantar. Disse oppdateres kvartalsvis. Videre vises tekniske trafikktall fra Linkpulse, og disse oppdateres ukentlig. Alle data er tilgjengelig for offentligheten både via nettsiden og API.

Opplagstallene første halvår 2021 og en ny rapport om betaling for nyheter
ble presentert på et arrangement i Pressens hus i september.
Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim)
Det arbeidet ANFO og MBL står bak gjennom Fim, bidrar til begrensning av uønsket markedsføring. Status for fagutvalgets arbeid i 2021 viser at mange unge har fått hjelp til å unngå å havne i uheldige situasjoner. Fim virker etter hensikten.

Flere kurs i programmatisk
MBL har tidligere tilbudt programmatisk kurs og gjentok dette med fire ulike kurs, noe som viste seg så populært at vi måtte utvide maksantallet på deltakere.

Markedsforum
Markedsforum, som ledes av Bente Klemetsdal (Aller), jobber strategisk på markedsområdet. En viktig sak er å ta eierskap til mediemålingene, og dermed i større grad definere hva som skal være gjeldende valuta. Markedsforum jobber også med forhold knyttet til medlemmenes utfordringer i annonsemarkedet, og forholdet til de globale digitale sosiale nettverkene og plattformene.

Data- og personverngruppen
Arbeidet med data- og personvern er lagt til en gruppe som ledes av Ingvild Næss (Schibsted). Gruppen har vært en sentral bidragsyter i arbeidet med å sikre bransjen muligheter til å bruke nødvendige data, både i lesermarkedet og i annonsemarkedet. Gruppen har vist at det er mulig å bruke data i utviklingen av tjenestene, samtidig som personvernet ivaretas. Gruppen har også vært aktiv i å jobbe mot et generelt forbud mot målrettet annonsering i vår dialog med Datatilsynet og i utformingen av vårt innspill til cookie-delen av den kommende ekomloven.
Se opptak fra sesjonen her
NOBELS FREDSPRIS


"Without facts you can't have truth.
Without truth you can't have trust.
Without trust, we have no shared reality, no democracy, and it becomes impossible to deal with our world’s existential problems."
Maria Ressa
Nobeluke og lunsj med prisvinnerne i pressens storstue
Pressens hus slo på stortromma og sto bak Nobeluke med en rekke tilbud: fra masterclass for journalister til åpne arrangementer for et bredt publikum. Nobelprisvinnerne Maria Ressa og Dmitrij Andrejevitsj Muratov ble 15. desember møtt med stående applaus fra inviterte medietopper da de ankom Pressens hus til privat lunsj i regi av presseorganisasjonene.

Nobels fredspris - stort for journalistikken og ytringsfriheten
-Prisvinnerne står hver dag i kampen for det frie ord, de er uredde og viktige forkjempere for ytringsfriheten. Og ikke minst er prisen tidsriktig og svært velfortjent, uttalte Randi S. Øgrey, adm. dir. i MBL. 
Ytringsfrihetskommisjonen
Kommisjonen har deltatt aktivt i det offentlige ordskiftet og hatt flere innspillsmøter rundt i landet. Høsten 2021 var det innspillsmøte for mediebransjen i Pressens hus, og både MBL og Mediekompassset deltok med innspill.


Globalt forum for ytringsfrihet
MBL var med i arbeidsgruppen forut for og i etableringen av World Expression Forum, som ble stiftet 20. august i fjor. Det hårete målet er at forumet skal bli like viktig for ytringsfriheten som World Economic Forum er for verdensøkonomien. Av de første 49 aksjonærene var det 13 mediebedrifter, flere av dem MBL-medlemmer, og tallet er økende inn i 2022.
Julefrokost live fra Pressens hus
Tradisjonen tro inviterte vi medieledere til å se inn i julekula og komme med sine betraktninger for året som kommer. Smittesituasjon og restriksjoner gjorde at vi måtte kjøre dette som en ren digital TV-sending fra Pressens hus uten publikum i salen. Det gledelige var at i alt 375 fulgte vår direktesending.

Se opptak fra julefrokosten her
Pressens hus
Endelig på plass i pressens nye storstue
Pressens hus åpnet for alle
I august var det endelig klart for innflytting i det som har vært en mangeårig drøm og planleggingsprosess: Pressens hus. I Skippergata, ikke langt fra Karl Johans gate, holder MBL nå hus sammen med 10 andre presseorganisasjoner. Her har vi også tilrettelagt for at våre medlemmer kan komme og låne kontorplass og møterom ved behov.

MBL laget
Ved hjelp av gode digital tjenester opprettholdt vi lagånden, selv om vi først og fremst møttes digitalt før sommeren. Ikke minst derfor var det særdeles godt å kunne innta flunkende nye lokaler i Pressens hus i august. Høsten innebar en hybridløsning, hvor vi var på kontoret minst to dager i uka. Før tredje koronabølge var MBL`erne tilbake på kontoret de fleste dagene i uka og kunne glede seg over å samhandle både internt og med kolleger på Pressens hus. Det faktum at vi aldri har hatt så mange medlemmer som har deltatt på våre arrangementer som i 2021, og at vi er på plass i selve samlingsstedet for kunnskap og debatt om journalistikk og medier, var en boost vi har tatt med oss inn i 2022.

MBL har i dag 15 ansatte, som hver dag jobber for organisasjonens medlemmer.
Made on
Tilda